rung rúc là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho rung rúc

Đã có 1: Ý nghĩa của rung rúc
gan vàng dạ sắt là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho gan vàng dạ sắt

Đã có 1: Ý nghĩa của gan vàng dạ sắt
bất chấp mọi hậu quả là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bất chấp mọi hậu quả

Đã có 1: Ý nghĩa của bất chấp mọi hậu quả
lệnh bắt là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lệnh bắt

Đã có 1: Ý nghĩa của lệnh bắt
đi ngược lại là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho đi ngược lại

Đã có 1: Ý nghĩa của đi ngược lại
nũng nịu là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho nũng nịu

Đã có 1: Ý nghĩa của nũng nịu
trá bệnh là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho trá bệnh

Đã có 1: Ý nghĩa của trá bệnh
tương đối hóa là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho tương đối hóa

Đã có 1: Ý nghĩa của tương đối hóa
chua ngoa là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho chua ngoa

Đã có 1: Ý nghĩa của chua ngoa
kích động nhạc là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho kích động nhạc

Đã có 1: Ý nghĩa của kích động nhạc
vỡ ra là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho vỡ ra

Đã có 1: Ý nghĩa của vỡ ra
ngọc chỉ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ngọc chỉ

Đã có 1: Ý nghĩa của ngọc chỉ
lặng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lặng

Đã có 1: Ý nghĩa của lặng
bán dẫn là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bán dẫn

Đã có 1: Ý nghĩa của bán dẫn
phù hộ độ trì là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho phù hộ độ trì

Đã có 1: Ý nghĩa của phù hộ độ trì
ăn lót dạ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ăn lót dạ

Đã có 1: Ý nghĩa của ăn lót dạ
rằn là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho rằn

Đã có 1: Ý nghĩa của rằn
vách là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho vách

Đã có 1: Ý nghĩa của vách
tam điểm là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho tam điểm

Đã có 1: Ý nghĩa của tam điểm
vựa là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho vựa

Đã có 1: Ý nghĩa của vựa
cái bàn chải đánh răng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cái bàn chải đánh răng

Đã có 1: Ý nghĩa của cái bàn chải đánh răng
đến gần sáng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho đến gần sáng

Đã có 1: Ý nghĩa của đến gần sáng
cơn tức giận là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cơn tức giận

Đã có 1: Ý nghĩa của cơn tức giận
gãy chân là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho gãy chân

Đã có 1: Ý nghĩa của gãy chân
trọng lực là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho trọng lực

Đã có 1: Ý nghĩa của trọng lực
ăn giải là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ăn giải

Đã có 1: Ý nghĩa của ăn giải
không đùa là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho không đùa

Đã có 1: Ý nghĩa của không đùa
phục quyền là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho phục quyền

Đã có 1: Ý nghĩa của phục quyền
ói là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ói

Đã có 1: Ý nghĩa của ói
nhọ nhem là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho nhọ nhem

Đã có 1: Ý nghĩa của nhọ nhem
phun ra là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho phun ra

Đã có 1: Ý nghĩa của phun ra
lắp đặt là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lắp đặt

Đã có 1: Ý nghĩa của lắp đặt
củng cố vùng đất là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho củng cố vùng đất

Đã có 1: Ý nghĩa của củng cố vùng đất
cảm thấy áy náy là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cảm thấy áy náy

Đã có 1: Ý nghĩa của cảm thấy áy náy
xe chữa cháy là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho xe chữa cháy

Đã có 1: Ý nghĩa của xe chữa cháy
bồ hôi là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bồ hôi

Đã có 1: Ý nghĩa của bồ hôi
liên chi ủy là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho liên chi ủy

Đã có 1: Ý nghĩa của liên chi ủy
tường minh là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho tường minh

Đã có 1: Ý nghĩa của tường minh
điều binh là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho điều binh

Đã có 1: Ý nghĩa của điều binh
cáo trạng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cáo trạng

Đã có 1: Ý nghĩa của cáo trạng
bẳn tính là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bẳn tính

Đã có 1: Ý nghĩa của bẳn tính
chùn tay là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho chùn tay

Đã có 1: Ý nghĩa của chùn tay
bồi dưỡng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bồi dưỡng

Đã có 1: Ý nghĩa của bồi dưỡng
mấy mươi là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho mấy mươi

Đã có 1: Ý nghĩa của mấy mươi
bị xử tử là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bị xử tử

Đã có 1: Ý nghĩa của bị xử tử
cụp là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cụp

Đã có 1: Ý nghĩa của cụp
không thể tranh luận là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho không thể tranh luận

Đã có 1: Ý nghĩa của không thể tranh luận
chửi chó mắng mèo là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho chửi chó mắng mèo

Đã có 1: Ý nghĩa của chửi chó mắng mèo
du hí là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho du hí

Đã có 1: Ý nghĩa của du hí
chiến tranh cục bộ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho chiến tranh cục bộ

Đã có 1: Ý nghĩa của chiến tranh cục bộ